Plan dla Myślenic

W poniedziałek, 3 września w Myślenicach, podczas konferencji, Jarosław Szlachetka zaprezentował program wyborczy kandydata na burmistrza Myślenic. W spotkaniu wzięła udział wicepremier Beata Szydło.

Główne założenia Planu:

Niższe koszty życia

 • W Myślenicach mamy jedne z największych stawek za wodę i ścieki. Dlatego zobowiązuję się do obniżenia tych opłat. Podejmę starania, aby koszty za odbiór odpadów także były niższe.
 • Zweryfikuję pracę prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związaną z wykonywaniem przyłączy do sieci dla nowych budynków.
 • W nowej kadencji nie będę podnosił lokalnych podatków.

Więcej dla rodzin

 • Problemem w naszej gminie jest brak wystarczającej ilości miejsc w żłobku oraz gminnych przedszkolach. Dlatego: deklaruję budowę nowego przedszkola z funkcją żłobka; remont obecnego żłobka lub w ogóle jego budowę od podstaw; modernizację istniejących przedszkoli tak, aby powiększyć bazę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych.

 • Zapowiadam wydłużenie godzin funkcjonowania przedszkoli oraz szkolnych świetlic.

 • Zapowiadam także realizację rządowego programu Mieszkanie+ w celu budowy mieszkań dla młodych rodzin.

Dobra infrastruktura

 • Zostając burmistrzem Myślenic moim priorytetem będą remonty i modernizacje dróg. Zadbam o rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz budowę nowych chodników, szczególnie w miejscowościach wiejskich.

 • Będę kontynuował działania na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance (budowy węzła w Jaworniku oraz bezkolizyjnych wyjazdów z miejscowości położonych wzdłuż Zakopianki).

 • Zadbam o uporządkowanie ruchu w centrum miasta poprzez budowę nowych miejsc parkingowych oraz rozpoczęcie realizacji budowy pierwszego odcinka „Zachodniej obwodnicy Myślenic”.

 • W dalszym ciągu będę dążył do budowy nowej linii kolejowej Kraków – Myślenice.

 • Podejmę działania w celu realizacji programów mających na celu walkę ze smogiem i walkę o czyste powietrze współpracując m.in. z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trosce o seniorów

 • Dzisiaj musimy zadbać o naszych seniorów, dlatego chciałbym zaproponować utworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych działającego np. w ramach programu Senior Vigor.

 • Powołam gminną Radę Seniorów, kluby seniora, rozszerzę ofertę myślenickiej karty seniora oraz stworzę warunki do bezpłatnych zajęć kulturalnych, zdrowotnych lub rekreacyjnych organizowanych w gminnych jednostkach.

Przyjazna edukacja

 • Moim priorytetem będą remonty pomieszczeń szkolnych, szczególnie tych, o które bezskutecznie od kilku lat zabiegają rodzice.

 • Będę dbać o doposażenie szkół w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne (tablice multimedialne, pracownie, książki do bibliotek).

 • Deklaruję również reaktywację Szkoły Podstawowej nr 1 w Myśleniach.

Aktywna gmina

 • Moim priorytetem będzie rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz ogólnodostępnej dla lokalnej społeczności.

 • Chciałbym zaproponować także budowę krytego całorocznego boiska na Zarabiu, dokończenie budowy trzeciej niecki na pływalni i wytyczenie ścieżek rowerowych zlokalizowanych w kompleksach leśnych np. Góry Chełm.

Lokalny patriotyzm

 • Będę ambasadorem lokalnych przedsiębiorców, osób, które od lat prowadzą w naszej gminie działalność gospodarczą.

 • Ważną sprawą dla mnie będzie wspieranie projektów kulturalnych, z których Myślenice mogą być dumne, jak również wszelkich inicjatyw podejmowanych chociażby przez Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne i Orkiestry Strażackie.

 • Zaproszę do współpracy wszystkie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu gminy Myślenice.

 • Zwiększę środki przeznaczone na budżet obywatelski z 15 zł na 20 z. dla mieszkańca oraz wygospodaruje w budżecie większe środki do dyspozycji Rad Sołeckich oraz Sołtysów.